Một số hình ảnh máy tính bị nhiễm virus:

nhiem-virus-ie-antivirus

nhiem-virus-sdw-wall

nhiem-virus-optical-kidz-illusion

nhiem-virus-vac-policies

nhiem-virus-top-antispyware-warning

nhiem-virus-top-antispyware-wallpaper

nhiem-virus-top-antispyware-security-center

nhiem-virus-spyware-remover-alert

nhiem-virus-security-toolbar

nhiem-virus-security-center

nhiem-virus-rogue-spyware-remover

nhiem-virus-multimedia-decoder-google-hijack

nhiem-virus-malware-bell-32

nhiem-virus-ie-defender-fake-alert2

nhiem-virus-ie-codectgfapsrmdsf

nhiem-virus-hoax-win32-renos-awolagen

nhiem-virus-antispycheck

nhiem-virus-ie-antivirus